برچسب: نظرسنجی

۰

نظرسنجی چهار) شما تامین پرس را در تحقق کدامیک از اهداف خویش موفق ارزیابی می کنید؟

از مشارکت شما در پاسخگوئی صادقانه به نظر سنجی ذیل کمال سپاسگذاری و قدردانی را داریم. شایان ذکر است که این نظر سنجی علمی نیست و الزاما دیدگاه‌های این تارنما را منعکس نمی‌کند. شما...

۱۷

نظر سنجی سه (اقدامات اساسی و با الویت در بهبود شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی)

از مشارکت شما در پاسخگوئی صادقانه به نظر سنجی ذیل کمال سپاسگذاری و قدردانی را داریم. شایان ذکر است که این نظر سنجی علمی نیست و الزاما دیدگاه‌های این تارنما را منعکس نمی‌کند. شما...

۰

نظر سنجی دو) اثر گذار ترین مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی که در راستای اعتلای تامین اجتماعی کوشیدند، کدامند؟

از مشارکت شما در پاسخگوئی صادقانه به نظر سنجی ذیل کمال سپاسگذاری و قدردانی را داریم. شایان ذکر است که این نظر سنجی علمی نیست و الزاما دیدگاه‌های این تارنما را منعکس نمی‌کند. شما...

۰

نظر سنجی یک) ارزیابی شما از سایت ما

از مشارکت شما در پاسخگوئی صادقانه به نظر سنجی ذیل کمال سپاسگذاری و قدردانی را داریم. شایان ذکر است که این نظر سنجی علمی نیست و الزاما دیدگاه‌های این تارنما را منعکس نمی‌کند. شما...