برچسب: هماوندی

۲

نخستین شماره فصلنامه هماوندی منتشر شد

  در تقارنی فرخنده با هفته تامین اجتماعی “نخستین شماره فصلنامه هماوندی” منتشر شد. فصلنامه “هماوندی” فصلنامه ای خبری، تحلیلی، علمی و پژوهشی است که به حوزه “سیاست اجتماعی” تعلق دارد. اولین نسخه این...

۸

“هماوندی” بهاری شد

در تقارنی فرخنده با بهار طبیعت “فصلنامه هماوندی” فعالیت خویش را آغاز نمود. فصلنامه “هماوندی” که فصلنامه ای خبری، تحلیلی، علمی و پژوهشی است؛ به حوزه “سیاست اجتماعی” تعلق دارد. فصلنامه هماوندی آنطور که...