برچسب: پزشکی

۱

مهسا رئوفی، میترا ئوفی: تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی بیمارستان امام خمینی (ره ) شهر اراک) * مهسا رئوفی ** میترا رئوفی چکیده گردشگری پزشکی یکی از صنایع...