برچسب: کارگزاری

۵

کارگزاری ها: از چالش تا فرصت!

امروزه بیشتر فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و رفاهی کشور از طریق بخش خصوصی اداره و اجرا می گردد که البته لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برون سپاری و کاهش اختیارات دولت بر...

۱۴

چرا نباید شعبه جدید ایجاد کنیم

سعید تاجیک: امروزه زنجیره خلق ارزش  صرفا با گسترش جغرافیایی با هر میزان رضایتمندی مفهوم نخواهد داشت. چرا که دریافت خدمت در محل زندگی و کار بسیار رضایتمندتر از دریافت خدمت از اداره ای...

۳۳

“کارگزاری های اولیه تامین اجتماعی” یا “احداث نمازخانه کنار مسجد”

رضا شهاب: همه میدانیم درسازمان تامین اجتماعی همواره  دو عامل مهم برای  ایجاد شعب جدید  موثر بوده اند. اول توجیه اقتصادی و دوم فراهم سازی دسترسی مناسبتر و نزدیکتر برای مراجعین و مخاطبین تا...