برچسب: یادگیری سازمانی

۱۲

اسماعیل فریدون پور: پنج مانع یادگیری در سازمان تامین اجتماعی

در عصر کنونی که عصر دانایی و توانایی سازمان ها در مواجه با چالش ها و مشکلات پیچیده سازمانی در سطوح مختلف مدیریتی است، رفتارهای مبتنی بر دانش و تجربه که دو بال تخصص...