برچسب: 25 تیر

۰

۲۵ تیر ماه

بیست و پنجم تیر ماه، روز تامین اجتماعی بر خانواده محترم تامین اجتماعی: بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و … بویژه یاران و همراهان تامین پرس گرامی باد.

۰

روز تامین اجتماعی گرامی باد

بیست و پنجم تیر ماه روز تامین اجتماعی، روز توجه و احترام به یکی از مهم ترین حقوق انسانی گرامی باد. روز تامین اجتماعی بر تمامی ذینفعان حوزه رفاه و تامین اجتماعی، بویژه همکاران...

۰

روز تامین اجتماعی گرامی باد

تامین اجتماعی، عالی ترین زمینه تجلی احترام به انسانهاست. بیست و پنجم تیر ماه، روز تامین اجتماعی بر تمامی همکاران شاغل و بازنشسته سازمان مبارک باد. بانک فعالان تامین اجتماعی، تامین پرس