برچسب: DC

۴

DBیاDC؟ مساله این نیست

چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود...

۱۰

فتانت یا فطانت غربی ها و غرب زده ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

چندی است یکی از میراث های بجای مانده از دولت قبل یعنی تبدیل پوشش بیمه های اجتماعی به ‏حسابهای انفرادی ( تبدیل سیستم بیمه ای ازDB ‎‏  به ‏DC‏ ) از طریق گروهی از...