تصویرها

۰

اندر حکایت سازمان تامین اجتماعی

افشین افشاری سازمان تامین اجتماعی به مثابه بنای ۶۰ ساله ایست که چند صباحی است نیاز به بازسازی و مرمت دارد. بنایی که به خودی خود متزلزل است ولی با همه این اوصاف از...